Jeevan Shrestha

Jeevan Shrestha

Pastor

Dipesh Maharjan

Dipesh Maharjan

Elder

Tej Prajapati

Tej Prajapati

Elder

Daniel Pokhrel

Daniel Pokhrel

Elder